Integrale Bedrijfstakstudie Tankautoreiniging

In Nederland worden jaarlijks ruim 310.000 reinigingen uitgevoerd van tankauto's die levensmiddelen of chemische stoffen hebben vervoerd. De bedrijfstak tankautoreiniging wordt gekenmerkt door een grote diversiteit in bedrijven en een complexe verzameling stoffen die vrijkomen als gevolg van het reinigen van tankauto's. In de loop der jaren is, zowel door de bedrijven als door het bevoegd gezag, niet overal eenduidig omgegaan met de vele (nieuwe) stoffen in de bedrijfstak. Dit heeft geleid tot een ongewenste diversiteit in de uitvoering van het milieubeleid, zowel in de bedrijfsvoering in de verschillende bedrijven als in de vergunningen. De behoefte is gegroeid om hierin meer eenduidigheid te brengen. Het doel van deze rapportage is dan ook te komen tot een eenduidige aanpak van de vergunningverlening en handhaving in het kader van zowel de Wm als de Wvo.

Een deel van de knelpunten waarmee de branche te kampen heeft, komt voort uit het feit dat de branche aan het eind van de keten ligt. Hieronder vallen onder andere de aanwezigheid van restlading in de te reinigen tankcontainers en de onvolledige productinformatie. De productinformatie, zoals ecotoxicologische eigenschappen van de stoffen, is van essentieel belang om de afvalwaterzuiveringsinstallatie optimaal te bedrijven. Andere knelpunten op milieugebied die in de branche voorkomen, zijn onder meer de regelmatige overschrijdingen van de lozingsvoorschriften voor verschillende parameters zoals het chemisch zuurstofverbruik en het gehalte aan extraheerbare organische hologeenverbindingen en de emissies van vluchtige organische stoffen (VOS).

De inventarisatie van de mogelijke milieuverbeteringen in de branche heeft geleid tot het inzicht, dat reeds een belangrijk deel van de benodigde milieutechnische voorzieningen door de tankautoreinigers is geÔmplementeerd. Aanvullende technische maatregelen kunnen een bijdrage aan een betere milieuprestatie leveren, zij het dat hierbij zorgvuldig en integraal moet worden afgewogen of de benodigde inspanningen, zowel op financieel als op milieugebied, niet te hoog zijn. Belangrijke aanbevelingen van dit rapport liggen op het administratieve en organisatorische vlak. Een helder acceptatiebeleid, heldere procedures en registratie geven een beter inzicht in de eigen bedrijfsvoering en kunnen de milieuprestaties verbeteren. Ook voor een goede communicatie met het bevoegd gezag is het nodig, dat het bedrijf voldoende inzicht in de bedrijfsvoering kan geven. De branche zal hiertoe een modelsysteem opzetten.

Gedurende de looptijd van de bedrijfstakstudie is onderzoek uitgevoerd naar de VOS-emissies binnen de tankautoreinigingsbranche. Op basis van dit onderzoek heeft de Stuurgroep KWS2000 een aantal alternatieve maatregelen voor de reductie van VOS-emissies geformuleerd, die in dit rapport zijn opgenomen en zijn vastgelegd in de NeR 2000. De bestaande maatregel, stoomdestillatie met nabehandeling van de gecondenseerde stoom, is daarmee komen te vervallen.

Om de beschikbaarheid en het eenduidig gebruik van stoffeninformatie te verbeteren, is in het kader van deze studie voorgesteld landelijk gebruik te gaan maken van een door ATCN en het RIZA ontwikkelde geautomatiseerde verwerkingsmatrix stoffen. Deze is door ATCN opgezet volgens het voorstel dat daartoe in juni 2001 is gedaan door de hiervoor speciaal opgerichte Stichting Verwerkingsmatrix Stoffen Tankautoreiniging. Hierbij is ook voorzien in een systematiek waarmee de geŽigende reinigingswijze voor stoffen kan worden bepaald. Om een goede en eenduidige aanpak van de vergunningverlening en handhaving te stimuleren is een modelvergunning aan het rapport toegevoegd. Verder zijn voor een aantal specifieke effluentparameters aanbevelingen voor lozingseisen opgesteld.

  Bedrijfstakstudie Bedrijfstakstudie  
 
  Bijlagen Bedrijfstakstudie Bijlagen bedrijfstakstudie  
 
  Get Adobe Reader   To open the downloads above you need the Adobe Reader installed on your machine.